Home Beleidsplan 2014-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Theater in Nederland (TIN) 2014-2017

HET VERBETEREN VAN DE BETROKKENHEID BIJ DE THEATERCOLLECTIE

Doelstelling

Stichting TiN heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het bewaren en levend houden van het erfgoed van het Nederlands theater.
De Stichting heeft daartoe een grote erfgoedcollectie in eigendom, waarvan de waarde in 2011 werd geschat op € 69 mln. Het beheer van de erfgoedcollectie is gedelegeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De kerntaak van de Stichting is toezien op het naleven van de beheersovereenkomst die voor 30 jaar , ingaande 1 januari 2013, is overeengekomen tussen de Stichting en de UvA. De UvA rapporteert jaarlijks aan de Stichting over de uitvoering van de beheersovereenkomst. Daarnaast rekent de Stichting het tot haar taak om samen met de UvA de erfgoedcollectie, tegenwoordig Theatercollectie genoemd, levend te houden door nieuwe aanwinsten te bevorderen en het gebruik van de collectie door wetenschappers, professionals uit de theaterwereld en liefhebbers te stimuleren.

Focus 2014-2017

De Stichting zet zich deze jaren in om de Theatercollectie en haar mogelijkheden voor theaterprofessionals, wetenschappers, studenten en liefhebbers van het theater beter bekend te maken door nadrukkelijker het bestaan van de collectie en haar huidige faciliteiten te communiceren. Binnen met name de theaterwereld bestaat helaas nog te weinig vertrouwen in de nieuwe beheerder en te weinig kennis van de faciliteiten van de Theatercollectie..
De stichting wil de verbetering van de betrokkenheid bereiken door

a) de beheerder van de Theatercollectie behulpzaam zijn in het definiëren van doelgroepen voor een marketing- en publiciteitsplan om de achterban van de Theatercollectie te bereiken, te informeren en te betrekken bij de Theatercollectie
b) bij de beheerder onder de aandacht brengen van mogelijke samenwerkingspartners in het gebruik ( exposities) van de collectie in en buiten de locatie Oude Turfmarkt
c) de oprichting te bevorderen van de Vriendenkring van de Theatercollectie en de activiteiten daarvan te ondersteunen die tot doel hebben nieuwe vrienden te werven door bijeenkomsten, ondleidingen, lezingen, een Vriendendag en verdere activiteiten te initiëren en zo nodig mede te organiseren
d) initiatieven, activiteiten en projecten tegemoet te komen, die invulling geven aan de doelstelling van de stichting met behulp van reeds onder haar ressorterende fondsen op naam
e)in samenspraak met het Amsterdams Universiteits Fonds (AUF) en/of de beheerder van de Theatercollectie verdere fondsen te verwerven uit zowel private als publieke middelen voor specifieke projecten die invulling geven aan de doelstelling van Stichting TiN. De Stichting heeft de Culturele ANBI status. Dat maakt onder voorwaarden donaties aan de Stichting voor 125% fiscaal aftrekbaar.

Bestuur & Verantwoording

Het bestuur van Stichting TiN bestaat uit bestuursleden die hun werkzaamheden om niet verrichten. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af en plaatst deze met een bestuursverslag op de website.