Aanvragen Basis Infrastructuur 2021-2024

Na een intensieve lobby door het bestuur TiN en de directie van AP is er voor de verweesde collecties (de collecties van de in 2013 opgeheven instituten Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en Nederlands Archief Grafisch Vormgevers) op verzoek van de Tweede Kamer door de Minister een regeling gemaakt in het kader van de Basis Infrastructuur.  In deze regeling staat voor de verweesde collecties een apart artikel gemaakt in de Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid, namelijk artikel 3.27; Beheer, behoud en ontsluiting sectorcollecties podiumkunsten en vormgeving.

De minister kan subsidie verstrekken aan ten hoogste één instelling ten behoeve van het beheer, behoud en de ontsluiting van sectorcollecties op het terrein van de podiumkunsten en de vormgeving, indien: de minister daarvoor in het verleden subsidie heeft verstrekt; en nadien voor een vergelijkbaar doeleinde niet door andere bestuursorganen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

Voor bepaalde sector taken werd artikel 3.28 in het leven geroepen: Netwerk- of platformfunctie sectorcollecties podiumkunsten

De minister kan subsidie verstrekken aan ten hoogste één instelling, indien de activiteiten van de instelling zijn gericht op het vervullen van twee netwerk- of platformfuncties voor sectorcollecties op het terrein van theater en dans onderscheidenlijk muziek, waarin:

  1. bewustwording, deskundigheidsbevordering en kennisdeling over behoud en beheer, ontsluiting en netwerkvorming worden gestimuleerd; en
  2. de sectorcollecties in samenwerking met een instelling als bedoeld in artikel 3.48 duurzaam digitaal verbonden en toegankelijk worden gemaakt volgens de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Deze aanvraag is het hele jaar 2019 voorbereid door twee kwartiermakers, betaald en aangesteld door TiN en Allard Pierson. Simon van den Berg is gevraagd om als kwartiermaker voor de theatercollectie de wensen voor sectorondersteuning op gebied van erfgoed, presentatie, reflectie en onderzoek te inventariseren en een plan te maken voor de aanvraag in de Basis Infrastructuur 2021-2024. Anton Kok is kwartiermaker voor de muziekcollecties.

Dit resulteerde in een aanvraag waarbij zeven verschillende organisaties één plan hebben ingediend. Beide aanvragen zijn eind januari 2020 ingediend.

 

󰁓
󰀩